Tổng quan về Administrator trong Joomla

Tổng quan về Administrator trong Joomla

Joomla! được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Joomla! có thể dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao.

Joomla Administration – Quản trị Joomla:

Là trung tâm điều khiển của website Joomla. Dùng giao diện tao nhã của Admin Section để xây dựng cấu trúc và biên tập, xuất bản nội dung.
Admin Section được chia thành bốn vùng : Menubar – thanh menu, Toolbar – thanh công cụ, Infobar – thanh thông tin, Workspace – vùng làm việc. Để truy cập vào vùng Administration, đăng nhập (log in) bằng tìa khoản người dùng với đặc quyền quản trị .(administrative)
Administrator Login – Đăng nhập Quản trị viên :

Cài đặt mới Joomla sẽ có một người dùng được cài. Người dùng (user) này được biết như là
Super Administrator (siêu quản trị viên). Super Administrator có tên truy cập (login name) là “admin”. Bạn sẽ tạo một password cho Super Administrator trong qua trình cài đặt Joomla. Vì lí do an ninh, bạn nên đổi tên truy cập và password của Super Administrator.
Mỗi người dùng trong Joomla được gán vào một nhóm, hiện tại có ba nhóm người dùng với đặc quyền truy cập tới Administrator Back-end : Super Administrator, Administrator, và Manager. Chức năng của mỗi nhóm được giảng giải dưới đây :
Super Administrator – siêu quản trị :

Super Administrator Group truy cập vào tất cả các chức năng Back-en (Administrator). Site của bạn phải có tối thiểu một người được bổ nhiệm là một Super Administrator để thực hiện Global Configuration (câu hình tổng thể) của site. Những người dùng trong nhóm này không thể xóa và không thể chuyển đổi sang nhóm khác.
Administrator- Quản trị viên:

Nhóm quản trị có một hạn chế nhỏ khi truy cập vào các chức năng Back-en (Administrator). Administrator không thể :
ƒ Thêm hay sửa một người dùng trong nhóm Super Administrator
ƒ Truy cập các cài đặt Global Configuration
ƒ Truy cập chức năng Mass Mail
ƒ Quản lý/cài đặt các Template
ƒ Quản lý/cài đặt các file language (ngôn ngữ)
Manager – Quản lý:

Nhóm quản lý có tham số hầu hết, có ý nghĩa trong việc tạo nội dung. Một người trong nhóm này, có thêm một số giới hạn so với một Administrator, không thể
ƒ Quản lý các User
ƒ Cài dặt các Module
ƒ Cài đặt các Component
ƒ Truy cập một số Component ( được xác định bởi Super Administrator)
Menubar – Thanh Menu:

Thanh Menu được chia thành mười phần : Home (trang chủ), Site, Menu, Content (nội dung), Components, Modules, Mambots, Installers (cài đặt), Messages (thông điệp), System (hệ thống) và Help (trợ giúp). Mỗi phần có một menu đổ xuông phụ thuộc. Thanh menu là trung tâm điều hướng trong Admin Section.
CHÚ Ý :

Để thoát mà không lưu lại những sửa đổi, bạn phải dùng nút Cancel và không dùng nút Back của trình duyệt khi đang chỉnh sửa những item. Nếu bạn dùng nút back của trình duyệt, item sẽ không được kiểm tra trở lại trong hệ thống và dấu khóa sẽ ngăn cản những người dùng khác có thể chỉnh sửa item. Để xóa khóa check-out, đơn giản chỉ chỉnh sửa item và lưu nó đúng cách hoặc thực hiện checkin toàn diện dùng nút Global Checkin dưới menu System.
Infobar – thanh thông tin :

Infobar hiển thị những thông tin sau (theo thứ tự):
1. Tên Web site của bạn
2. Nơi hiện tại của bạn trong Admin Section
3. Tên của người dùng đã đăng nhập (log in), như “Logged in as Admin”
4. Số thông điệp chưa giải quyết mà bạn có từ những Administrator khác, đang dùng chức năng thông điệp trong My Admin
5. Số người dùng hiện tại đang online
Tên site vè nơi của bạn chỉ ra trong Pathway (đường dẫn), một textbox (hộp nhập văn bản) nằm phía trên bên trái của trang Admin. Messages (những thông điệp), số người dùng đang online, và tên đăng nhập của bạn xuất phía trên bên phải.
Workspace – không gian làm việc :

Workspace là một vùng nằm ngay dưới Menubar và Toolbar hiển thị những điều khiển cho mục menu được chọn hiện tại. workspace cập nhật khi bạn lựa chọn một menu hay dùng một công cụ từ toolbar, cài đặt mặc định là Control Panel (bảng điều khiển)
Control Panel – bản điều khiển :

Bên trái của Control Panel hiện những biểu tượng cho những mục nội dung quản lý chính :
Bên phải của Control Panel hiện những thẻ tab truy cập những menu của component đã cài đặt, một danh sách các content item được ưa chuộng, thông tin về những item mới nhất thêm vào hệ thống (bao gồm tiêu đề, ngày, và tác giả), và menu statistics (thống kê menu). Tất cả những biểu tượng và dòng văn bản trên Control Panel đều có thể click và sẽ đưa các điều kiển của mục chọn vào Workspace.