Tìm hiểu Template Manager

Tìm hiểu Template Manager

Trang này cho phép bạn gán và sửa các Template.

Toolbar (thanh công cụ) :

Chọn một template bằng cách chọn nút radio cạnh tên của nó.
Default – Gán template mặc địn này cho tất cả Menu Item/page (trang)
Assign – Mở một trang nơi bạn có thể gán template này cho Menu Item/page cụ thể. Nó đè lên template mặc định của các trang chọn. Nếu bạn chọn “None”, nó sẽ hành động giống cách như tham số “Default”. Chức năng này không khả dụng cho các Administrator template.
GHI CHÚ : cả template gán và mặc địn sẽ bị đè bởi Template Chooser module trong Frontend.
Nếu dùng. Template nòa hiển thị trên danh sách nào sẽ hiển thị trên Template Chooser module.
New – Cho phép tải lên và cài đặt một template mới cho site.
Edit HTML – Cho phép chỉnh sửa file templates/template-chọn/index.php. Đây là file được tải trong FrontEnd khi một user mở site.
Edit CSS – Cho phép chỉnh sửa file templates/template-chọn/css/template_css.css chứa các định nghĩa lớp CSS cho template cụ thể này.
Delete – Cho phép xóa một template. BẠn sẽ được hỏi xác nhận hành động xóa. Chon “Yes” để xóa hay “No” để thôi. Template sẽ được xóa dứt khoát khỏi database.
Các Administrator Template có thể chọn bằng cách click “Default”. Các Template Administrator không phải gán cho trang nào cũng được.

Các Cột.

Name – Là tên của template. Nếu bạn di chuyển chuột lên tên này (và “Preview template” ở trên bên phải danh sách được chọn), một tran xem trước của template đươc hiển thị.
Default – Là template được publish hiện tại như template site (chỉ một cái có thể publish trong một thời điểm).
Assigned – Điều này nói cho chúng ta có template nào được gán động cho một trong các trang trên site không.
Version – Là phiên bản của template.
Date – Là ngày tạo template.
Author URL – Một địa chỉ URL cung cấp bởi tác giả.