Tìm hiểu Browser statistics – Những thống kê về trình duyệt

Tìm hiểu Browser statistics - Những thống kê về trình duyệt

Những thống kê này được cung cấp trong thẻ tab đầu tiên. Mặc định, kết quả được sắp sếp theo tên của trình duyệt theo thứ tự tăng dần. Browser statistics chỉ cho bạn trình duyệt nào người dùng dùng để xem site của bạn.

Tìm hiểu Browser statistics - Những thống kê về trình duyệt

Tìm hiểu Browser statistics – Những thống kê về trình duyệt

 

CHÚ Ý : Những số liệu này chỉ là định hướng, với một số trình duyệt có thể hơi ngớ ngẩn vì mã trình duyệt xuất hiện trong những trình duyệt khác không thật sự đúng. Đây có thể là lý do một số site chỉ cho phép Internet Explorder xem được, rồi đến trình duyệt không phải Internet Exploder giả lập giống Internet Exploder và vẫn có thể xem site
Click biểu tượng bên cạnh cột tiêu đề để thay đổi giữa thứ tự tăng hay giảm.
Bạn cũng có thể sắp sếp theo tỉ lệ phần trăm những kết quả liên quan. Click biểu tượng bên cạnh cột tiêu đề “%” để thay đổi giữa thứ tự tăng và giảm. Để sắp sếp lại tên trình duyệt, đơn giản click lại vào biểu tượng bên cạnh cột tiêu đề chính.