thông tin Media Manager

Quản lý Media trong Joomla

Quản lý Media trong Joomla

Media Manager:  Cái nhìn đầu tiên của màn hình Media Manager sẽ cho thấy tất cả các thư mục media và ảnh đã tồn tại ở thư mục gốc, và ba trường nhập text. Trang quản lý này cho phép