phần mềm Everything

Tìm kiếm file nhanh và hiệu quả bằng Everything

Tìm kiếm file nhanh và hiệu quả bằng Everything

Everything đã chứng rằng một phần mềm không nhất thiết phải lớn hoặc thông minh thì mới là phần mềm quan trọng. Với những phiên bản kế tiếp của Windows, Microsoft đã điều chỉnh công cụ tìm kiếm tích hợp