ngôn ngữ

Quản lý ngôn ngữ trong joomla

Quản lý ngôn ngữ trong joomla

Trang này hiện ra một danh sách các Language (ngôn ngữ) cho văn bản lõi trên Frontend của site. Toolbar (thanh công cụ) : Publish – Để Publish một ngôn ngữ, chọn nút radio bên cạnh tên của ngôn ngữ.