mô hình SWOT

Áp dụng mô hình SWOT trong thiết kế web để đạt hiệu quả cao nhất

Áp dụng mô hình SWOT trong thiết kế web để đạt hiệu quả cao nhất

Kết hợp Điểm Yếu với Nguy cơ: bạn phải làm gì để khắc phục điểm yếu và tránh nguy cơ có thể xảy ra? tạo dựng các mối quan hệ mới để khắc phục điểm yếu không quan hệ rộng