Media Manager

Media Manager – Quản lý Media trong joomla

Media Manager – Quản lý Media trong joomla

Media Manager làm cho bạn có thể tổ chức các file media của bạn với Joomla để dùng trong các bài viết khác nhau trên sitel. Directory – Hộp đổ xuống hiển thị thư mục bạn đang ở. Dấu slash

Quản lý Media trong Joomla

Quản lý Media trong Joomla

Media Manager:  Cái nhìn đầu tiên của màn hình Media Manager sẽ cho thấy tất cả các thư mục media và ảnh đã tồn tại ở thư mục gốc, và ba trường nhập text. Trang quản lý này cho phép