máy tính không kết nối usb

Phương pháp xử lý khi USB không kết nối với máy tính

Phương pháp xử lý khi USB không kết nối với máy tính

Nếu cổng cụ USB không nhận ra thiết bị USB, sau đó thử một số khác. Nếu nó được công nhận bởi một cổng USB, sau đó có phải là vấn đề phần cứng với một trong các cổng USB.