load web

Tăng tốc độ tải trang cho website

Tăng tốc độ tải trang cho website

Nếu bạn sử dụng một hệ quản trị nội dung (CMS) bạn nên sử dụng cache. Cache là cách tạo ra một phiên bản tĩnh của trang web trên máy người dùng. Việc tạo cache giúp giảm tải căng thẳng