khái niệm cơ bản trong Joomla

Những khái niệm cần biết trong joomla

Những khái niệm cần biết trong joomla

Tất cả các thành phần mở rộng, nội dung, trình đơn… trong Joomla! đều có thể cho phép hiển thị hay không hiển thị (sử dụng hay không sử dụng) trên trang web thông qua chức năng Published (Đăng) hay