Google Earth

Khám phá ảnh vệ tinh với Google Earth

Khám phá ảnh vệ tinh với Google Earth

Chỉ một vài năm trước đây, nếu bạn muốn mua Earth Viewer, một phần mềm cho phép người dùng máy tính khám phá những bức ảnh vệ tinh được trình bày duới dạng 3D của trái đất, nó có thể