gỡ file trong joomla

Hướng dẫn Cài đặt/Gỡ bỏ một file Language hay Template

Hướng dẫn Cài đặt/Gỡ bỏ một file Language hay Template

Có hai cách để cài đặt một file Language hay Template dùng hệ thống quản trị Joomla. Cả hai phương pháp coi như file bạn muốn cài đặt đã được lưu trên ổ đĩa cụ bộ của bạn.    Để