Global Configuration

Global Configuration – cấu hình tổng thể

Global Configuration – cấu hình tổng thể

Global Configuration Điều khiển những thiết đặt các hoạt động của Joomla. Thay đổi tạo trong màn hình này sẽ được cập nhật vào file configuration.php. File này cần có quyền sửa (writeble) cho bạn để có thể sửa cấu

Global Configuration là gì?

Global Configuration là gì?

Global Configuration Là trung tâm cấu hình chính trong Joomla. Những thay đổi thực hiện tại đây sẽ được cập nhật vô file configuration.php của bạn. File này cần được cho quyền viết lên để bạn có thể chỉnh sửa