giao diện joomla

Tìm hiểu Template Manager

Tìm hiểu Template Manager

Trang này cho phép bạn gán và sửa các Template. Toolbar (thanh công cụ) : Chọn một template bằng cách chọn nút radio cạnh tên của nó. Default – Gán template mặc địn này cho tất cả Menu Item/page (trang)