Facebook Messenger

Thêm tính năng tiết kiệm dữ liệu cho Facebook Messenger

Thêm tính năng tiết kiệm dữ liệu cho Facebook Messenger

Facebook luôn là công ty chú ý đến trải nghiệm của người sử dụng tại các quốc gia có nền Internet chưa phát triển. Internet.org là một kế hoạch lớn của CEO Facebook, Mark Zuckerberg nhằm đem Internet tới các