chuyên mục trong joomla

“Menus” trong Joomla

“Menus” trong Joomla

“Menus” trong Joomla là nhóm những liên kết đến các Section, category, content item, component hay những trang bên ngoài. Những liên kết này được gọi là “Menu Items”. Mỗi menu phải có một tên xác định dùng duy nhất