chức năng Site Preview

Chức năng Site Preview trong joomla

Chức năng Site Preview trong joomla

Chức năng Site Preview cung cấp khả năng cho bạn xem tiếng trình công việc của mình trên site. Chọn “Site  Preview” từ mune Administrator sẽ cho bạn ba chọn lựa : ƒ Cửa sổ mới ƒ Trong hàng