cấu hình tổng thể

Global Configuration – cấu hình tổng thể

Global Configuration – cấu hình tổng thể

Global Configuration Điều khiển những thiết đặt các hoạt động của Joomla. Thay đổi tạo trong màn hình này sẽ được cập nhật vào file configuration.php. File này cần có quyền sửa (writeble) cho bạn để có thể sửa cấu