cập nhật win 10

Cài đặt khoảng thời gian Windows 10 không được khởi động lại để cập nhật

Cài đặt khoảng thời gian Windows 10 không được khởi động lại để cập nhật

Khi bạn có một bản cập nhật muốn cho phép Windows 10 khởi động lại để cài đặt trong khoảng thời gian đã thiết lập trong Active Hours (phần 1) thì bạn có thể sử dụng tùy chọn Restart options