Browser statistics

Tìm hiểu Browser statistics – Những thống kê về trình duyệt

Tìm hiểu Browser statistics - Những thống kê về trình duyệt

Những thống kê này được cung cấp trong thẻ tab đầu tiên. Mặc định, kết quả được sắp sếp theo tên của trình duyệt theo thứ tự tăng dần. Browser statistics chỉ cho bạn trình duyệt nào người dùng dùng