âm thanh web

Media Manager – Quản lý Media trong joomla

Media Manager – Quản lý Media trong joomla

Media Manager làm cho bạn có thể tổ chức các file media của bạn với Joomla để dùng trong các bài viết khác nhau trên sitel. Directory – Hộp đổ xuống hiển thị thư mục bạn đang ở. Dấu slash