Access Control

Những nhóm người dùng và điểu khiển truy cập – User Groups và Access Control

Những nhóm người dùng và điểu khiển truy cập - User Groups và Access Control

Joomla có hai hệ thống phân cấp nhóm người dùng (user group) chính: một để truy cập Frontend (vì những user có thể log in và web site và xem những phần hay trang được chỉ định) và một cho