Quản lý ngôn ngữ trong joomla

Quản lý ngôn ngữ trong joomla

Trang này hiện ra một danh sách các Language (ngôn ngữ) cho văn bản lõi trên

Frontend của site.
Toolbar (thanh công cụ) :
Publish – Để Publish một ngôn ngữ, chọn nút radio bên cạnh tên của ngôn ngữ.
New – Click biểu tượng “New” để upload/install (tải lên/cài đặt) một ngông ngữ mới cho site. Khi đó bạn sẽ nhận được một màn hình Install/Uninstall (cài đặt/gỡ bỏ).
Edit – Here is where you edit the Frontend language file.
Click tên category để chỉnh sửa các chi tiết, hay chọn nút radio bên cạnh tên rồi click biểu tượng “Edit”. Đây là nơi bạn chỉnh sửa file language Frontend.
Delete – Để xóa một language, chọn nút radio cạnh tên rồi click biểu tượng “Delete”. Bạn sẽ được hỏi xác nhận thao tác xóa. Chọn biểu tượng “Yes” để xóa client hay “No” để thôi. File language sẽ được xóa khỏi server.
Help – Click “Help” để xem Help Screen để có giản giải về màn hình này.
Columns (Các cột) :
Language – Cột này hiển thị tên các language đã cài đặt.
Published – Cột này hiển thị language kích hoạt được publish.
Version – Cột này hiển thị phiên bản của file language.
Date – Cột này hiển thị ngày của file language.
Author – Cột này hiển thị tác giả của file language.
Author Email – Cột này hiển thị địa chỉ email của tác giả, nếu có thể.