Quản lý Media trong Joomla

Quản lý Media trong Joomla

Media Manager:  Cái nhìn đầu tiên của màn hình Media Manager sẽ cho thấy tất cả các thư mục media và ảnh đã tồn tại ở thư mục gốc, và ba trường nhập text. Trang quản lý này cho phép bạn thực hiện 3 nhiện vụ cơ bản :

1. Tạo (hoặc xóa) những thư mục chứa các file media
2. Tải lên nội dung media vào bất kỳ thư mục mào, hoặc xóa những file media đã có.
3. Lây những code (dòng địa chỉ url đầy đủ) cần dùng media trong site của bạn.
Tạo một thư mục mới :

Trong hộp text Create Directory, nhập một tên cho thư mục mới, rồi click biểu tượng “Create” trên thanh công cụ. Thư mcụ sẽ được tạo và sẵn sàng để bạn lưu các file của mình. Đầy là thư mục con trong thu mục chính (cái nhìn thấy đầu tiên). Nó sẽ được chỉ như một folder mới trong của sổ Media Manager.
CHÚ Ý : Việc tạo những thư mục mới chỉ có thể nếu server của bạn có “safe mode off” (bạn cần kiểm tra lại cài đặt này từ Menu : System/System? Information? PHP settings). Nếu “Safe Mode” là “on”, bạn có thể yêu cầu ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) của bạn tắt nó. Nếu cái này được đặt là “ON”, bạn sẽ phải tạo những thư mục dùng phần mềm FTP của bạn.
Bạn có thể xóa một thư mục bằng cách click vào biể tượng “Trash Can” dưới ảnh của folder tương ứng. Click vào chính biểu tượng “Folder” của nó sẽ chuyển đến nội dung của nó.
Tải lên mộ file :

Để upload (tải lên) một file, hoặc nhập địa chỉ của những file trong đĩa cứng của bạn vào text box (hộp văn bản), hoặc click nút “Browse” sẽ mở một cửa sổ pop-up, từ đây bạn có thể duyệt vô đĩa cứng để tìm file mà bạn muốn upload. Chọn thư mục bạn muốn upload file vào. Click biểu tượng “Upload” trên thanh công cụ. Ảnh hay dữ liệu của bạn sẽ upload và sẵn sàng trong thư mục đã chọn
Xóa một file :

Để xóa một file, click biểu tượng “Trash Can” dưới ảnh của file trong của sổ Media Manager.
Lấy hyperlink (siêu liên kết) của một file :

Click biểu tượng cây bút chì của file trong màn hình Media Manager. Việc này sẽ truy cập vào mã hyperlick của trong trường “Code”. Cái này có thể được dùng để chép và dán vào nơi khác như content item hay module text box.
CHÚ Ý : Phải chắc chắn những file của bạn có phần mở rộng đúng cho loại ảnh và dữ liệu. Điều này giúp bạn tổ chức các ảnh hay các file với Media Manager vào những thư mục thích hợp.
Để biết cách upload và quản lý các file media của bạn, hãy click vào liên kết Help Screen này.