Những nhóm người dùng và điểu khiển truy cập – User Groups và Access Control

Những nhóm người dùng và điểu khiển truy cập - User Groups và Access Control

Joomla có hai hệ thống phân cấp nhóm người dùng (user group) chính: một để truy cập Frontend (vì những user có thể log in và web site và xem những phần hay trang được chỉ định) và một cho truy cập Back-end Administrator .

Những nhóm người dùng và điểu khiển truy cập - User Groups và Access Control

Những nhóm người dùng và điểu khiển truy cậpUser GroupsAccess Control

Các nhóm được cung cấp mặc định là :
Public Front-end (mặt trước dùng chung)
| – Registered (đã đăng kí)
| – – Author (tác giả)
| – – – Editor (người biên tập)
| – – – – Publisher (người xuất bản)
Public Back-end (mặt sau dùng chung)
| – Manager (người quan lý)
| – – Administrator (người quản trị)
| – – – Super Administrator (siêu quản trị)