“Menus” trong Joomla

“Menus” trong Joomla

“Menus” trong Joomla là nhóm những liên kết đến các Section, category, content item, component hay những trang bên ngoài. Những liên kết này được gọi là “Menu Items”. Mỗi menu phải có một tên xác định dùng duy nhất trong nội bộ Joomla. Một menu chỉ trở nên thấy được trên site nếu nó có một module mod_mainmenu được publish (xuất bản) mà thâm chiếu đến nó.

Một menu trong Joomla được định nghĩa bằng 4 kiểu tham số.

2 tham số được truy cập thông qua Menu Manager :

ƒ Menu Name (cái này là tên xác minh được dùng trong Joomla để định danh menu này với một mã địa chỉ. Nó phải là độc nhất. Nó được khuyến khích không dùng khoảng trống trong tên vì tên này không hiện trên site)

ƒ Menu Items (các mục menu) kết hợp với một menu liên quan. Có nhiều liên kết đến nhiều loại content khác nhau trong site.

1 tham số có thể được tạo thông qua Menu Manager và có thể được thay đổ trong “Modules Manager [site]”: Modules  Site Modules:

ƒ Module Title (tiêu đề của Menu Module mod_mainmenu vì nó sẽ suất hiện trên trang nếu bạn chọn hiện nó). Mỗi menu đã tạo trog Joomla chỉ nhìn thấy được thông qua một module ( một module trong Joomla là một cái để chứa mà có thể được hiển thị bất kì đâu template site của bạn cho phép nó)

Một loạt những tham số liên quan đên chính Menu Module:

ƒ Chúng được truy cập thông qua “Modules Manager [site]”: Modules  Site Modules. Những thông số cần được chỉnh sửa trong module là Title (tiêu đề), Position (vị trí) của menu trên trang, Access (truy cập), Publishing (xuất bản), Menu Name (tên menu) (đã định nghĩa trong Menu Manager được kết hợp với module này), Style (kiểu cách), cái mà những trang bạn muốn menu hiển thị lên, v.v.
Chú ý: Nếu nhiều bản sao của Menu Module kết hợp với cùng Menu đã tồn tại và tất cả đều được xóa, nó sẽ không xóa Menu vì được định nghĩa trong Menu Manager (bao gồm cả nhứng Menu Item của nó)