Media Manager – Quản lý Media trong joomla

Media Manager – Quản lý Media trong joomla

Media Manager làm cho bạn có thể tổ chức các file media của bạn với Joomla để dùng trong các bài viết khác nhau trên sitel.

Directory – Hộp đổ xuống hiển thị thư mục bạn đang ở. Dấu slash (/) phí trước biểu thị bạn đang ở gốc hay đỉnh cấu trúc thư mục Media Manager.
Upload – Nhập vị trí các file hay click nút “Browse” và chọn file bạn muốn để upload từ PC của bạn hay workstation. Tiếp theo, trong hộp đổ xuống “Directory”, chọn thư mục bạn muốn để upload file để click “Upload”. Một thông điệp xác nhận thành công upload sẽ hiện lên và file sẽ xuất hiện trong cửa sổ Media Manager gallary.
Code – Click ảnh thumbnail hay biểu tượng bút chì dưới nó trong cửa sổ Mdia Manager sẽ nhập mã địa chỉ hyperlink (siêu liên kết) trong trượng văn bản “Code”. Nó có thể cắt dán, ví dụ, vào một News item hay một item khác xuất hiện trên Frontend cua site.
Create Directory – Nhập tên cua thư mục mới trong hộp văn bản “Create Directory” và click “Create” trên thanh công cụ. Thư mục mới sẽ được tạo và sẽ có thể lưu các file.
Delete – Để xóa một file trong thư mục, click “Trash Can” dưới ảnh của file trong cửa sổ Media Manager. Một thư mục phải trống trước khi nó có thể bị xóa.