Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Joomla 2.5

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Joomla 2.5

Chuyên mục có chức năng là để chứa các bài viết cùng có nội dung tương tự như nhau,ví dụ mình có 100 bài viết về joomla thì mình sẽ đặt trong chuyên mục joomla để cho gọn site và người dùng cần biết về joomla sẽ dễ dàng tìm thấy, nếu mà không làm vậy,không có các chuyên mục thì giả sử có 1000 bài viết khác n

hau trong đó chỉ có 100 bài về joomla thì khi bạn muốn tìm hiểu về joomla trong site sẽ rất lộn xộn.

Tạo chuyên mục mới trong Joomla! 2.5

Trong phần quản lý của Joomla! (Administrator), bạn hãy truy cập vào phần quản lý chuyên mục (Category Manager) sau đó nhấn vào nút New trên thanh công cụ (Toolbar) để tạo một chuyên mục mới.

Các thông tin và thiết lập trong chuyên mục

Title: Têu đề của chuyên mục, có thể được hiển thị hay không tùy theo thiết lập của bạn.
Alias: Đây là một tên khác của chuyên mục, dùng để quản lý và sử dụng trong SEO/SEF. Thông thường bạn hãy để trống mục này, Joomla! sẽ tự động nhập vào.
Parent: Chọn cấp độ cho chuyên mục, nếu chọn No parent thì có nghĩa đây là chuyên mục chính.
Status: Chọn đăng hay không đăng chuyên mục này, nếu chọn không đăng (Unbuplished) thì các bài viết trong chuyên mục này sẽ không được hiển thị..
Access Level: Chọn cấp độ cho phép truy cập. Có các lựa chọn sau:
Public: Tất cả mọi người đều truy cập được.
Registered: Chỉ các thành viên đăng ký và đăng nhập mới truy cập được.
Special: Chỉ các thành viên cấp cao mới truy cập được.
Customer Access level: Cấp độ do bạn thiết lập.
Permissions: Thiết lập các quyền hạn cho thành viên đối với chuyên mục này.
Language: Lựa chọn ngôn ngữ, chỉ dùng khi có thiết lập chế độ đa ngôn ngữ, mặc định chọn All.
Description: Phân mô tả, giới thiệu chuyên mục, có thể để trống.

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn vào một trong các nút trên thanh công cụ như sau:

Save: Lưu các thông tin và vẫn giữ nguyên màn hình.
Save & Close: Lưu và quay lại màn hình quản lý chuyên mục.
Save & New: lưu và tạo một chuyên mục mới với cùng nội dung hiện có.
Cancel: Hủy bỏ các thông tin và quay lại màn hình quản lý chuyên mục.

Theo buaxua.vn