Hướng dẫn Cài đặt/Gỡ bỏ một file Language hay Template

Hướng dẫn Cài đặt/Gỡ bỏ một file Language hay Template

Có hai cách để cài đặt một file Language hay Template dùng hệ thống quản trị Joomla. Cả hai phương pháp coi như file bạn muốn cài đặt đã được lưu trên ổ đĩa cụ bộ của bạn. 

 

Để Upload một file Language hay Template :

Nếu server của bạn có Gzip hỗ trợ PHP, bạn sẽ có thể upload một file gói nén mà sẽ được cài đặt tự động. “Browse” tới nơi thành phần (gói file nén của file Language hay Template) trên máy tính của bạn. Rồi click “Upload File & Install”.
Cài đặt từ một Thư Mục :

Nếu bạn không có Gzip hỗ trợ, bạn phải giải nến file nén vào đĩa cục bộ của bạn trước khi upload nó. Giải nén gói vào một thư mục trên đĩa cục bộ và upload các file giải nén đến server máy chủ. Nhập nơi file này (phải là địa chỉ tuyệt đối) rồi click “Install”.
Gỡ bỏ :

Nếu bạn muốn xóa language nào đến menu Site  Language Manager  Site Language và dùng biể tượng “Delete”.
Nếu bạn muốn xóa template nào đến menu Site  Template Manager  Site Templates hay  Administrator Templates và dùng biểu tượng “Delete”.