Global Configuration là gì?

Global Configuration là gì?

Global Configuration Là trung tâm cấu hình chính trong Joomla. Những thay đổi thực hiện tại đây sẽ được cập nhật vô file configuration.php của bạn. File này cần được cho quyền viết lên để bạn có thể chỉnh sửa cấu hình của mình. Để làm điều này xin hãy theo chỉ dẫn phía dưới của mục này.

Làm cho Cấu hình của bạn có thể chỉnh sửa được :

° Mở FTP và tới site root của bạn
° ##chmod## file ##configuration.php## thành 777
Để thêm bảo mật, tra lại ##configuration.php## về ##chmod 644## sau khi thực hiện thay đổi. Thêm thông tin về ##chmod## và quyền truy cập có thể tìm thấy tại :
° http://catcode.com/teachmod
° http://www.evolt.org/article/A_quick_and_dirty_chmod_Tutorial/18/541
Global Configuration cung cấp 10 thẻ tab sau để điều khiển những chọn lựa của bạn :
ƒ Site
ƒ Locale (vùng)
ƒ Content (nội dung)
ƒ Database (cơ sở dữ liêu)
ƒ Server (máy chủ)
ƒ Metadata (thông tin thêm)
ƒ Mail
ƒ Cache
ƒ Statistics
ƒ SEO