Chức năng Site Preview trong joomla

Chức năng Site Preview trong joomla

Chức năng Site Preview cung cấp khả năng cho bạn xem tiếng trình công việc của mình trên site. Chọn “Site  Preview” từ mune Administrator sẽ cho bạn ba chọn lựa :

ƒ Cửa sổ mới
ƒ Trong hàng
ƒ Trong hàng với các vị trí
Chọn bất kì lựa chọn nào, tran chủ site của bạn sẽ hiện ra. Lựa chọn đầu tiên, “New Window” mở một của sổ mới để xem Front-end site của bạn.
Lựa chọn thứ hai, “In-line”, bạn thấy Front-end site của bạn trong một cửa sổ Iframe trong của sổ trình duyệt hiện tại.
Lựa chọn thứ ba, “in-line with positions”, hiện template trang chủ với các tên của nhiều khối khác nhau (“User3”, “Right”, “Left”, “Debug”) hiển thị cụ thể hởn trong những block này.